Ke 04.07.2018:
Rata varattu klo:
10.00 - 11.00
11.30 - 13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00 - 21.00 SAIKART