Ke 27.06.2018:
Rata varattu klo:
11.00-12.00
12.00-13.00
16.00 - 21.00 SAIKART