Ke 25.07.2018:
Rata varattu klo:
10.00 - 11.30
13.30-14.30
14.30-16.00
16.00 - 21.00 SAIKART