Ke 18.07.2018:
Rata varattu klo:
13.00-14.00
14.00-15.00
16.00 - 21.00 SAIKART