Ke 13.06.2018:
Rata varattu klo:
14.00-16.00
16.00 - 21.00 SAIKART